Orient Decor ▾

Ochrana osobných údajov

Platné od 25. mája 2018
Úvod

Tieto zásady ochrany údajov a súkromia (ďalej len „informácie“) Orient Decor ​​(sídlo: Framborská 19, 010 01 Žilina, ďalej len „spoločnosť“), práva a povinnosti týkajúce sa spracovania osobných údajov sprístupnených spoločnosti v čase podania objednávky prostredníctvom webovej stránky www.orient-decor.sk (ďalej len „webová stránka“), maloobchod a veľkoobchod, a ďalšie príslušné ustanovenia.

Spracovanie a zhromažďovanie osobných údajov vložených na webovú stránku je v súlade s ustanoveniami priamo uplatniteľných právnych aktov Európskej únie a platných slovenských právnych aktov. Najmä v súvislosti so spracovaním osobných údajov zákon CXII z roku 2011 o práve na sebaurčenie a právo na informácie a slobodu informácií Zákon CVIII z roku 2001 o určitých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb súvisiacich s revolúciou informácií (ďalej len „zákon o informáciách“); a odporúčania vnútroštátneho orgánu pre ochranu údajov a slobodu informácií a postupy ochrany súkromia, ktoré vypracoval.

Spoločnosť bude uchovávať prijaté osobné informácie v tajnosti a podnikne všetky opatrenia na podporu bezpečnej správy údajov. Zuzana Jambrichová je úradníkom pre ochranu údajov a je k dispozícii na adrese zuzka.jambrichova@gmail.com

Interpretačné ustanovenia

Podľa zákona o informáciách boli stanovené nasledujúce výkladové ustanovenia:

osobné údaje: údaje, ktoré sa môžu týkať dotknutej osoby („zákazník“), najmä jeho meno, adresa a znalosť jednej alebo viacerých fyzických, fyziologických, duševných, ekonomických, kultúrnych alebo sociálnych identít a záver, že užívateľ môže byť z týchto údajov získaný; ktoré nie sú verejným alebo verejným záujmom. Osobné informácie zahŕňajú meno, adresu a e-mailovú adresu.
Súhlas: dobrovoľné a rozhodné vyjadrenie vôle používateľa na základe náležitých informácií a jednoznačného súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov, či už úplných alebo špecifických.
protest: vyhlásenie používateľa, že namieta proti spracovaniu jeho osobných údajov a požaduje, aby sa údaje ukončili alebo aby sa spracované údaje vymazali.
Správca údajov: Fyzická alebo právnická osoba alebo spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá sama alebo spoločne s ostatnými určuje účel spracovania údajov, spravuje a vykonáva správu údajov (vrátane použitého zariadenia) alebo vykonáva s ním povereným spracovateľom údajov.
správa údajov: akákoľvek operácia alebo kombinácia operácií, najmä zhromažďovanie, zaznamenávanie, zaznamenávanie, ukladanie, ukladanie, zmena, používanie, zisťovanie, prenos, uverejňovanie, koordinácia alebo prepojenie, blokovanie, vymazanie a zničenie údajov bez ohľadu na použitý postup; predchádzanie ďalšiemu použitiu údajov, fotografovanie, zvuk alebo obrázky a zaznamenávanie fyzických charakteristík, ktoré identifikujú osobu.

Na základe vyššie uvedeného je spoločnosť správcom údajov všetkých údajov, ktoré sa kvalifikujú ako osobné údaje, a nahráva sa pri registrácii na webovú stránku.

Princípy riadenia údajov

Osobné údaje sa môžu používať iba na konkrétne účely na účely výkonu práv a plnenia povinností. Tento cieľ musia spĺňať všetky fázy správy údajov. Spoločnosť spravuje zaznamenané osobné údaje za účelom poskytovania služby. Spoločnosť nakladá iba s osobnými údajmi, ktoré sa musia zaznamenať, aby mohol zákazník službu využívať a vykonávať v súlade so zmluvou.

Webovú stránku môže navštíviť ktokoľvek. Spoločnosť nezhromažďuje ani nespravuje žiadne informácie o návštevníkoch. Predpokladom pre použitie služby (objednávky) dostupnej prostredníctvom e-mailu je písomná objednávka, ktorá musí obsahovať nasledujúce informácie:

Meno
Kontakt
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Fakturačné údaje (meno, adresa)

Môžu byť spravované osobnými údajmi alebo zákonom alebo na základe vášho súhlasu. Registrovaný užívateľ sa teda registráciou na webovej stránke, poskytnutím vyššie uvedených informácií a začatím poskytovania služieb výslovne vyjadruje súhlas (i) s použitím a spracovaním vašich osobných údajov na účely uvedené v časti „Účel správy údajov“ nižšie; a (ii) ukladať údaje v súlade s podmienkami stanovenými v tomto Prospekte.

Účel správy údajov

Naši klienti sú schopní odoslať svoje osobné údaje e-mailom, aby mohli poslať kompletnú ponuku, potvrdiť objednávku užívateľovi a nadviazať kontakt v prípade otázok. Trvanie správy údajov: do splnenia účelu správy údajov, dovtedy, kým nie je predpísaná zákonom. Právny základ pre správu údajov: Zákon CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. 13 / A. §.

Prenos, spracovávanie údajov

S výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon, spoločnosť neposkytne žiadne osobné informácie poskytnuté počas objednávky žiadnej tretej strane, okrem rozsahu nevyhnutných na splnenie účelu údajov, bez predchádzajúceho súhlasu používateľa tretej strane. Na účely poskytovania služby poskytne spoločnosť dopravcovi alebo zmluvnému dodávateľovi nasledujúce informácie:

Meno
Poštová adresa
Telefón, e-mail (ak sa vyžaduje na doručenie)

Spoločnosť môže na spracovanie spracúvaných osobných údajov využívať služby spracovania údajov. Pri vašich službách spracovania údajov ste povinní dodržiavať ustanovenia tohto prospektu, príslušné právne predpisy a váš zmluvný vzťah so spoločnosťou. Spoločnosti nebudú poskytnuté žiadne osobné údaje.

„Cookie“

Spoločnosť zhromažďuje na webe najviac anonymných informácií, ako sú napríklad vyhľadávania. Keď návštevník navštívi webovú stránku, spoločnosť nezhromažďuje žiadne osobné údaje, kým to návštevník nepovolí. Spoločnosť spracúva anonymné informácie s cieľom zlepšiť a vylepšiť obsah stránky. Spoločnosť tak môže zahrnúť tzv. „Cookies“, ktoré zhromažďujú doménové meno prvej úrovne návštevníka a dátum a čas prístupu. Samotné cookies nemôžu byť použité na odhalenie identity návštevníka. „Súbor cookie“ je súbor, ktorý sa odosiela do programu prehliadača návštevníka a ukladá sa na pevný disk počítača. Cookies nepoškodzujú počítač návštevníka. Program prehľadávača môže byť nakonfigurovaný tak, aby indikoval, kedy sa prijíma „cookie“, čo umožňuje návštevníkovi rozhodnúť sa, či tento cookie prijme alebo nie.

Anonymné ID návštevníka (cookie) je jedinečný súbor identifikátorov, ktoré poskytovatelia služieb môžu použiť na ukladanie informácií o návštevníkoch na svojich počítačoch. Je dôležité vedieť, že takáto sekvencia znakov, vzhľadom na skutočnosť, že počas jej používania nie je uložená celá IP adresa, sama osebe v žiadnom prípade nedokáže identifikovať klienta, tj návštevníka, iba rozpoznať stroj návštevníka. Nie je potrebné uvádzať meno, e-mailovú adresu ani iné osobné informácie, pretože takéto riešenia nevyžadujú, aby návštevník poskytol akékoľvek údaje, a údaje sa vymieňajú medzi strojmi.

Táto webová stránka používa službu Google Analytics na webovú analýzu Google („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie webovej stránky.

Informácie generované používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) generované súborom cookie sa prenášajú a ukladajú na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch.

Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnostiach webovej stránky s prevádzkovateľmi webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťami webovej stránky a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takáto tretia strana spracováva takéto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač môžete cookies odmietnuť

e. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač môžete odmietnuť používanie súborov cookie, možno nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás zhromaždených spoločnosťou Google v súlade s vyššie opísanou metódou a účelom.

Viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google Inc. nájdete na nasledujúcom odkaze: http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/

Copyright

Obsah tejto webovej stránky (text, obrázky, animácie, videá) sú vlastníctvom spoločnosti Orient Decor s.r.o. a sú chránené autorským právom. Akýkoľvek obsah na tejto stránke nesmie byť použitý bez súhlasu vlastníka

Nápravné právo

Zákazník môže kedykoľvek požiadať o informácie o správe svojich osobných údajov, ako aj o opravu svojich osobných údajov alebo požiadať o ich vymazanie alebo úpravu zaslaním e-mailu spoločnosti na adresu info@marrakesh.hu +36 30 582 2377 , listom zaslaným spoločnosti poštou na korešpondenčnú adresu: Orient Decor s.r.o. , Juraja Závodského 18, 010 01 Žilina

Na žiadosť zákazníka poskytne spoločnosť informácie o údajoch, ktoré spracúva alebo ktoré spracovateľ údajov môže spracovať, o ich účele, právnom základe, trvaní, názve spracovateľa údajov, adrese (ústredí), účel, na ktorý sa údaje prijímajú alebo prijímajú. Spoločnosť ako správca údajov poskytne informácie písomnou formou v zrozumiteľnej forme čo najskôr po prijatí žiadosti, najneskôr však do 30 kalendárnych dní. Informácie sa poskytnú bezplatne za predpokladu, že osoba, ktorá žiada informácie, ešte nepredložila spoločnosti žiadosť o informácie týkajúce sa tej istej oblasti v bežnom roku. V iných prípadoch môže spoločnosť účtovať poplatok.

Spoločnosť okamžite odstráni vaše osobné údaje, ak (i) ich registrovaný užívateľ písomne ​​oznámi e-mailom na zákaznícky servis zuzka.jambrichova@gmail.com alebo poštovou adresou určenou spoločnosti a zaslanou poštou do sídla spoločnosti; iii) účel spracovania údajov zanikol alebo iv) uplynula zákonná lehota na uchovávanie údajov nariadená súdom alebo vnútroštátnym orgánom na ochranu údajov a slobodu informácií.

Spoločnosť oznámi opravu a vymazanie dotknutému zákazníkovi e-mailom, za predpokladu, že spoločnosť nebude môcť toto upozornenie ignorovať, ak tým nenaruší legitímny záujem dotknutého používateľa na účely správy údajov. Klient môže namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, ak je spracovanie osobných údajov potrebné iba na vymáhanie práv alebo oprávnených záujmov prevádzkovateľa, pokiaľ také spracovanie nevyžaduje zákon; použitie osobných údajov na priamy marketing, prieskum verejnej mienky alebo vedecký výskum; inak je právo na vznesenie námietky povolené zákonom.

Spoločnosť so súčasným pozastavením spracovania údajov bezodkladne preskúma protest, najneskôr však do 15 kalendárnych dní a písomne ​​informuje používateľa o výsledku. Ak je protest oprávnený, spoločnosť ukončí správu údajov. Ak dotknutý užívateľ nesúhlasí s rozhodnutím spoločnosti, do 30 kalendárnych dní od dátumu oznámenia postúpi záležitosť súdu alebo vnútroštátnemu orgánu na ochranu údajov a slobodu informácií (sídlo: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C., Webová stránka: http: // www.naih.hu) sa vyskytujú. V prípade, že užívateľ poruší Zmluvné podmienky Spoločnosti, je Spoločnosť ako poskytovateľ služieb oprávnená vymazať údaje registrovaného používateľa. Spoločnosť nemôže vymazať údaje dotknutého používateľa, ak bolo spravovanie údajov nariadené zákonom. Dotknutý užívateľ môže v prípade porušenia jeho práv podniknúť právne kroky proti prevádzkovateľovi. Súd sa bude touto záležitosťou zaoberať mimosúdne.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu prospektu alebo prospektu v prípade zmien v právnych predpisoch Európskej únie alebo Maďarska.

Tento prospekt nadobúda účinnosť 25. mája 2018 a bude sa vzťahovať na všetkých registrovaných používateľov. Registrovaní užívatelia sa zaväzujú dodržiavať tieto informácie.

Zaregistrujte sa na našej webovej stránke iba vtedy, ak s tým súhlasíte. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, tento Prospekt, píšte na adresu zuzka.jambrichova@gmail.com

Orient Decor s.r.o.

Framborská 19

010 01 Žilina

+421 911 627 559

Ochrana osobných údajov